Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb poskytovaní psychologického poradenství v internetovém obchodě www.mojra.cz. Provozovatelem internetového obchodu www.mojra.cz je Psychologická poradna MOJRA s.r.o. se sídlem Na Návsi 1537/109a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 096 26 972, DIČ: CZ09626972. Poskytovatelem produktu emailové konzultace, balíčky konzultací a dárkové poukazy je Online psycholog CZ s.r.o. se sídlem Na Návsi 1537/109a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 177 30 805.


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) provozovatele Psychologická poradna MOJRA s. r. o. se sídlem Na Návsi 1537/109a, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 096 26 972 (dále jen poskytovatel) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování psychologického poradenství (dále jen smlouva o poskytování psychologického poradenství) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen klient) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mojra.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování psychologického poradenství, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v smlouvě o poskytování psychologického poradenství. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí smlouvy o poskytování psychologického poradenství. Smlouva o poskytování psychologického poradenství a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy o poskytování psychologického poradenství lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2.1 Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět objednávání služeb (dále jen uživatelský účet).

2.2 Při registraci na webové stránce mojra.cz a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient povinen aktualizovat při jakékoliv jejich změně.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet nevyužije v předem dohodnutém termínu, či v případě, kdy klient poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování psychologického poradenství (včetně obchodních podmínek).

2.6 Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.1 Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování psychologického poradenství ohledně takto prezentovaných služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o způsobu realizace služeb.

3.3 Pro objednání služby vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1 objednávané službě (objednávanou službu klient označí a vybere z nabízených)

3.3.2 způsobu úhrady ceny služby,

3.3.3 informace o způsobu realizace služby.

3.4 V případě objednání přenosného dárkového poukazu je jeho platnost 4 měsíce. Podmínky k uplatnění dárkového poukazu jsou dostupné na webovém rozhraní poskytovatele.

3.5 V případě objednání zvýhodněného balíčku konzultací je jeho platnost 5 měsíců.

3.6 Jedna e-mailová konzultace může obsahovat maximálně 3 600 znaků.

3.7 Před zasláním objednávky poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen elektronická adresa klienta).

3.8 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta. Po tomto již není možné objednanou službu měnit co do rozsahu délky konzultace.

3.9 Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku typu Skype, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram a Microsoft Teams při uzavírání smlouvy o poskytování psychologického poradenství. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování psychologického poradenství (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4.1 Ceny služeb jsou uvedeny v ceníku na webovém rozhraní poskytovatele. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu o poskytování psychologického poradenství za individuálně sjednaných podmínek.

4.2 Cenu služby může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
  • bezhotovostně převodem na účet provozovatele:
    • číslo účtu v CZK: 295588680/0300, vedený u Československá obchodní banka
    • číslo účtu v EURO: 2601905525/2010, vedený u Fio banka
  • prostřednictvím vybraných zaměstnaneckých a jiných benefitních programů

4.3 K poskytnutí služeb dle smlouvy o poskytování psychologického poradenství nedojde před uhrazením ceny služby v plné výši.

4.4 V případě bezhotovostní platby je cena služby splatná do dvou dnů od uzavření smlouvy o poskytování psychologického poradenství.

4.5 V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.6 Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem nelze vzájemně kombinovat.

4.7 V případě zaslání tištěného dárkového poukazu na poštovní adresu klienta bude poskytovatelem naúčtováno poštovné ve výši 23,- Kč. Cena poštovného se může měnit v závislosti na aktuálním ceníku České pošty.

4.8 V případě vyhotovení písemné zprávy/potvrzení z uskutečněné konzultace bude klientovi naúčtován jednorázový poplatek ve výši 1000,- Kč (potvrzení v českém, slovenském jazyce), nebo 2000,- Kč (potvrzení v anglickém jazyce).

4.9 Domluvení expresního termínu s psychologem je zpoplatněno individuální sazbou. 

5.1 Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce služby, která byla upravena podle přání klienta nebo pro jeho osobu.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavce či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování psychologického poradenství. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může klient zasílat na adresu elektronické pošty poskytovatele poradna@mojra.cz.

5.3 Pro odstoupení od smlouvy může klient využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. S ohledem na povahu poskytované služby, která spočívá v přípravě poskytovatele na poskytnutí služby i několik dní před samotným poskytnutím psychologického poradenství, je klient v případě odstoupení od smlouvy méně než 48 hodin před započetím poskytování služby povinen poskytovateli uhradit 50% smluvené ceny služby.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy klientem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od klienta přijal.

5.5 S ohledem na povahu poskytované služby, která spočívá v přípravě poskytovatele na poskytnutí služby i několik dní před samotným poskytnutím psychologického poradenství, je klient v případě odstoupení od smlouvy v den poskytování služby, nebo ve lhůtě kratší než 24 hodin před započetím poskytování služby, povinen uhradit poskytovateli 100% smluvené ceny služby. Toto platí i pro čerpání benefitních bodů společnosti, se kterými má poskytovatel uzavřené platné smlouvy - body nebudou vráceny zpět. Výše uvedené platí i v případě, kdy si klient objedná službu v den, kdy má být služba poskytována. 

5.6 V případě, kdy klient nebude chtít od smlouvy odstoupit, ale bude si chtít pouze v době více jak 24 hodin před započetím poskytování služby změnit termín konání psychologického poradenství, poskytovatel služby mu toto umožní v jeho uživatelském účtu. Změna termínu konání je možná pouze jednou.

5.7 Do doby převzetí služby klientem je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel klientovi uhrazenou částku v plné výši bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od klienta přijal.

Formulář pro odstoupení od smlouvy


6.1 Poskytovatel služby online psychologického poradenství klientovi tuto službu poskytuje prostřednictvím online komunikačních prostředků na dálku typu Skype, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram a Microsoft Teams.

6.2 Klient po rezervaci termínu v kalendáři poskytovatele obratem obdrží od poskytovatele na jeho elektronickou adresu následující informace:

6.2.1 potvrzení termínu online psychologické konzultace,

6.2.2 Skype jméno psychologa, který bude službu klientovi poskytovat,

6.2.3 unikátní kód klienta.

6.3 V termínu služby sjednané dle těchto obchodních podmínek prostřednictvím Skype, je klient povinen si do svých Skype kontaktů přidat osobu psychologa (dle jeho Skype jména zaslaného na elektronickou adresu klienta), který bude poskytovatelem služby online psychologického poradenství. Klient je dále povinen na toto Skype jméno zaslat v chatovém řádku unikátní kód, který obdržel od poskytovatele služby na jeho elektronickou adresu. Po kontrole tohoto unikátního kódu poskytovatelem služby klientovi tento poskytovatel zavolá na Skype.

6.4 V termínu služby sjednané dle těchto obchodních podmínek prostřednictvím MS Teams, je klient povinen se přihlásit do aplikace MS Teams, kde se s ním psycholog spojí. Pozvánka na schůzku se zasílá klientovi automaticky prostřednictvím MS Teams po vytvoření schůzky na email, který klient uvedl v objednávce. Tento email se odesílá prostřednictvím aplikace MS Teams a poskytovatel neručí za jeho doručení klientovi. Pokud klient neobdrží pozvánku na schůzku prostřednictvím emailu, je povinen kontaktovat poskytovatele před začátkem objednané služby.  

6.5 Poskytovatel neručí za chyby, či neposkytnutí služby spojené s neznalostí vybrané aplikace ze strany klienta. Klient objednáním služby vybraným způsobem (přes zvolenou aplikaci) stvrzuje, že ovládá veškeré funkcionality zvolené aplikace. 

6.6 Moment započetí hovoru mezi klientem a poskytovatelem, je momentem započetí poskytování služby. Od tohoto momentu se počítá délka trvání objednané služby klientem.

6.7 V případě, že dojde k přerušení spojení z důvodů výpadku internetového připojení či chybě v programech Skype, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram a Microsoft Teams na straně klienta či poskytovatele, je možno službu poskytovat jiným způsobem, a to telefonickým kontaktem na telefonní číslo uvedené klientem v objednávce služby. 

6.8 V případě, že je z důvodů vzniklých na straně poskytovatele nutno službu poskytovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je poskytovatel povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem poskytování.

6.9 V případě, že z důvodů na straně klienta je nutno službu poskytovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je klient povinen uhradit náklady spojené s jiným způsobem poskytování.

6.10 V případě výpadku internetového spojení či chyby v programu Skype, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram a Microsoft Teams, či nemožnosti provedení telefonického hovoru na straně poskytovatele, je poskytovatel povinen nabídnout klientovi náhradní termín služby.

6.11 V případě, že klient zvolí jako způsob konzultace Skype a do termínu konzultace nedodá své Skype jméno, psycholog ho bude kontaktovat na jeho kontaktním telefonním čísle a konzultace proběhne telefonicky.

6.12 Pokud klient odmítne náhradní termín služby, nebudou mu poskytovatelem vráceny peníze za poskytnutí služby.

6.13 Při převzetí služby je klient povinen zkontrolovat správnost služby a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit poskytovateli.

6.14 V případě, že je klient při konzultaci viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, má psycholog právo konzultaci ukončit. Konzultaci může psycholog ukončit také v případě, kdy se klient chová vulgárně a agresivně. V tomto případě nenáleží klientovi žádná možnost náhrady, tedy nelze přesunout termín konzultace ani mu nebudou Poskytovatelem vráceny peníze.


7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 2174 občanského zákoníku).

7.2 Poskytovatel odpovídá klientovi, že služba při poskytnutí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá klientovi, že v době, kdy byla služba poskytnuta:

7.2.1 má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu služby,

7.2.2 služba se hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3 je služba v odpovídající délce,

7.2.4 služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje klient u poskytovatele na adresu elektronické pošty poskytovatele poradna@mojra.cz.


8.1 Klient nabývá právo na službu zaplacením celé ceny služby.

8.2 Poskytovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4 Poskytovatel je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6 Je zakázáno pořizování audio a video záznamu z konzultace bez svolení psychologa. V případě, že psycholog souhlasí s pořízením zvukového záznamu, je potřeba, aby tuto skutečnost sdělil na začátku nahrávky. Pořízení jakéhokoliv záznamu je možné výhradně pro vlastní potřebu, je zakázáno tento záznam dále šířit jakýmkoliv způsobem. Porušení tohoto bodu bude právně vymáháno.

8.7 Pokud si klient pořizuje se souhlasem psychologa záznam z konzultace, zajišťuje si toto technicky sám. Doba, po kterou si v průběhu konzultaci připravuje záznamovou techniku, se počítá již do samotného času konzultace a není možné vyžadovat prodloužení konzultace o tuto dobu.

8.8 Pokud si klient žádá písemné, nebo osobní vyjádření k soudu, je toto možné pouze s předchozím souhlasem psychologa. Klient hradí veškeré poplatky za dojezd a čas, který psycholog stráví u soudu. 

9.1 Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována obecným nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a související legislativou..

9.2 Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a kontakt na Skype, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram a Microsoft Teams  (dále společně vše jen jako osobní údaje).

9.3 Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování psychologického poradenství a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování psychologického poradenství.

9.4 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní poskytovatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů klienta může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Bez předchozího souhlasu klienta nebudou osobní údaje předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se klient domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1 požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2 požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.1 Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu klienta.

10.2 Klienta souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování psychologického poradenství plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11.1 Klientovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou klientem v objednávce.


12.1 Pokud vztah založený na smlouvě o poskytování psychologického poradenství obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3 Smlouva o poskytování psychologického poradenství včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty poradna@mojra.cz, telefon: +420 731 226 690V Ludgeřovicích dne 14.02.2024

Začněte měnit Váš život k lepšímu ještě dnes!    Rezervujte si volný termín nyní